ՀայՀ   Ա   Ր   Գ   Ե   Լ   Ի       Ա   Յ   Ց   Ե   Լ   Ո   Ւ   Ն   Ե   Ր Բ Ա Ր Ի Գ Ա Լ Ո Ւ Ս ՏՀ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն   

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն,   Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն,   Մ Շ Ա Կ Ո Ւ Յ Թ Ի   Ե Վ   Ս Պ Ո Ր Տ Ի   Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 

  Վ Ա Յ Ո Ց    Ձ Ո Ր Ի   Տ Ա Ր Ա Ծ Ա Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Յ Ի Ն    Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ք Ո Լ Ե Ջ Ի  

 Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն   Կ Ա Յ Ք   Է Ջ


Картинки по запросу people ICON gif transparent Ստւդենտս


  

   Մեր տեղեկատվական հարթակում Դուք հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ ՎՁՏՊ քոլեջի առաքելությանը, անցած ուղուն, կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև տեղեկանալ կրթական ծրագրերիկազմակերպվող միջոցառումներիձեռքբերումների
և գրանցած հաջողությունների մասին:Ձեր դիտողություններն ու առաջարկությունները մեր գործունեության
 բարելավման և զարգացման առանցքային կետերն են:
  
  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

  

Լինելով մարզում միակ բազմագործառութային միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունը, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի հիմնական առաքելությունն է, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթությամբ որակյալ մասնագետների պատրաստումն ու նրանց մրցունակության բարձրացումն աշխատաշուկայում, կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջներին, կրթության  բովանդակության միջազգային չափանիշներին համադրելիությունը, ուսումնական գործընթացի  թափանցիկության, մատչելիության և հավասարության ապահովումը:

Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը հիմնադրվել է 1971 թ․-ին /նախ, որպես Երևանի Էլեկտրամեխանիկական տեխնիկումի, ապա՝ Երևանի Ֆինանսա-տնտեսագիտական տեխնիկումի մասնաճյուղ/։ 2001թ․-ի հոկտեմբերից գործել է որպես Եղեգնաձորի պետական քոլեջ և ինքնուրույն հաստատություն։ 2011թ․-ին վերանվանվել է որպես «Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ։           

Տնօրեն


Ա Ր Գ Ա Մ Դ Ո Վ Լ Ա Թ Յ Ա Ն


ավելին ...