Հայ

Կառավարման   խորհուրդ

 

 Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կառավարման խորհուրդը ձևավորվել է        2009 թ-ին:

Քոլեջի կառավարման խորհրդի գործունեությունն ընդգրկում է հետևյալ շրջանակները.

 1. Քոլեջին վերաբերվող գլոբալ խնդիրների առաջադրում, քննարկում, լուծման խնդիրների մշակում
 2. Քոլեջի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում պետական կառավարման լիազոր մարմնին
 3. Քոլեջի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքային պլանների և հաշվետվությունների քննարկում
 4. Քոլեջի կարևորագույն իրավական և նորմատիվ ակտերի քննարկում և հաստատում
 5. Քննարկելև հիմնադրի հաստատմանը ներկայացնել քոլեջի կանոնադրության  նախագիծը
 6. Քննարկել և հաստատել քոլեջի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը
 7. Իրականացնել կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ

Խորհրդի կազմում ընդգրկված են գործատու, պետական սեկտորի աշխատողներ, ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ, քոլեջի դասախոսներ և ուսանողներ:

ì²Úàò  ÒàðÆ  î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ  äºî²Î²Ü  øàȺæÆ

βè²ì²ðزܠ ÊàðÐð¸Æ  β¼ØÀ

 

 1. êí»ïɳݳ   ¸áíɳÃÛ³ÝÁ,       §ì³Ûáó  Òáñ ¦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý  Ï»ÝïñáÝÇ  ïÝûñ»Ý, ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ.
 2. ÄÇñ³Ûñ    ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ,     ì³Ûáó  ÒáñÇ  Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ  ¨ ëåáñïÇ í³ñãáõÃ۳ݠ ³é³ç³ï³ñ Ù³ëݳ·»ï, ÊáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É.
 3. γñ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ,            ÐР ÏñÃáõÃ۳ݠ ¨  ·ÇïáõÃ۳ݠ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ¨ ÙÇçÇÝ  Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý  ÏñÃáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃ۳ݠ µ³ÅÝÇ í³ñÇã
 4. Ø»Ññ³Ýáõß  ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ,        ì³Ûáó ÓáñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  å»ï³Ï³Ý ùáÉ»çÇ  ¹³ë³Ëáë.
 5. îÇ·ñ³Ý äáÕáëÛ³ÝÁ,      ÎñÃáõÃ۳ݠ ¨ ·ÇïáõÃ۳ݠ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ  ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ.
 6. ²ñï³Ï      ²ÉáÛ³ÝÁ,           §²ñ¹ßÇÝÇÝí»ëïµ³ÝϦ  ö´À  ºÕ»·Ý³ÓáñÇ  Ù³ëݳ×ÛáõÕǠϳé³í³ñÇã.
 7.  ÄÇñ³Ûñ  ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ,        ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý.
 8. ²ñÙÇÝ»  ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ,        ì³Ûáó ÓáñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  å»ï³Ï³Ý ùáÉ»çÇ ¹³ë³Ëáë, ÊáñÑñ¹Ç  ù³ñïáõÕ³ñ
 9. ü»ÝÛ³  ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ,    ì³Ûáó ÓáñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  å»ï³Ï³Ý  ùáÉ»çÇ   áõë³ÝáÕ.
 10.  ÈáõëÇÝ» êï»÷³ÝÛ³ÝÁ,    ì³Ûáó ÓáñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  å»ï³Ï³Ý  ùáÉ»çÇ   áõë³ÝáÕ.
 11. ²ñÙÇÝ» ø»éÛ³ÝÁ,              ì³Ûáó ÓáñÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  å»ï³Ï³Ý  ùáÉ»çÇ   áõë³ÝáÕ.