Հայ

àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚ²Ü

îÜúðÆܲβܠ ÊàðÐàôð¸À`

 

³. îÝûñ»ÝÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ øáÉ»çÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

 

µ. ùÝݳñÏáõÙ ¿

 • øáÉ»çÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ, áõëáõÝÙ³¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ åɳÝÁ.
 • ¹ñ³ ϳï³ñÙ³Ý ï³ñ»í»ñçÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ.
 • øáÉ»çÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åɳÝÝ»ñÇ áõ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ. 
 • ¹ñ³ ϳï³ñÙ³Ý ï³ñ»í»ñçÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ.
 • øáÉ»çÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ϳÝáݳϳñ·áÕ Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÁ. 
 • ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ïÝûñ»ÝÇÝ.
 • îÝûñ»ÝÇ, Ýñ³ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ.
 • ÙÛáõë ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁ
 • ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ îÝûñ»ÝÇÝ.
 • îÝûñ»ÝÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ øáÉ»çÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ.
 • îÝûñ»ÝÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
 • øáÉ»çÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
 • ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ îÝûñ»ÝÇÝ.

 

·. ѳëï³ïáõÙ ¿

 Çñ ³ß˳ï³Ï³ñ·Á.

 

¹. ÁÝïñáõÙ ¿

ïÝûñÇÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ (ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ).

ù³ñïáõÕ³ñÇÝ.

 

». îÝûñ»ÝÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ øáÉ»çÇ ï³ñ»Ï³Ý ͳËë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ Ù»Ï áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ áõëÙ³Ý í³ñÓ³í׳ñÇ ã³÷Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.

 

½. Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿

ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.