Հայ

àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚ²Ü

Ø»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á

                                                                                      

³. ϳ½ÙáõÙ ¿

³ß˳ï³Ï³ñ·Á.

 

µ. Ññ³íÇñáõÙ ¿

ÝÇëï»ñ ¨ ùÝݳñÏáõÙ áõëáõÙݳ- Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ(ѳٳӳÛÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åɳÝÇ).

 

·. ùÝݳñÏáõÙ ¿

  • óÇÏɳÛÇÝ ¨ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ãá¹ ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ, ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, ÷á˳¹³ñÓ ¹³ë³ÉëáõÙÝ»ñÁ, Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ýáñ³·áõÛÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ.
  • Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë. åɳÝÝ»ñáõÙ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõ٠ϳ³ïñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Çñ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
  • áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ã³÷áñáßÇãÇ Ó¨³ã³÷Ç ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ³é³ç³¹ñáõÙ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ýáñ³·áõÛÝ Ó¨»ñ.

 

¹.   Ù³ëë³Û³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿

 ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ.

 

». ³é³ç³¹ñáõÙ ¿

¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ϳ½ÙÇ ÏñÃ³Ï³Ý ó»Ý½Ç áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáÕ ³ß˳ïÝùÝ»ñÁ, ùáÉ»çÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹɳÛÝÙ³Ý ¨ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñ:

 

½. Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿

Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ݳËÝ³Ï³Ý ¨ ÙÇçÇÝ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.

 

¿. ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿

  • ÁÝûñóáõÙÝ»ñ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.
  • Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñ: