Հայ


      Քոլեջի ուսումնամեթոդական աշխատանքներում մեծապես կարևորվում են առարկայական հանձնաժողովների աշխատանքներիը, որոնց գործունեության շրջանակներն ընդգրկում են  մոդուլային ուսուցման պահանջների ապահովումը, ծրագրերի և օրացուցուցային-թեմատիկ պլանների կազմումը, փոխադարձ դասալսումների կազմակերպումը, հաջողված փորձի փոխանակումը, ծրագրերում անհրաժեշտ փոփոխումների կատարումը, մեթոդական աշխատանքների կազմակերպումը, ուսումնական գործընթացի որակի ապահովմանն ուղղված քայլերի կազմակերպումը և այլն: Նշված խնդիրները համակարգվում են հետևյալ առարկայական  հանձնաժողովներում.

  1. Տեխնիկական առարկաների և մոդուլների հանձնաժողով  / նախագահ` Հակոբյան  Ա./
  2. Ֆինանսատնտեսագիտական առարկաների և մոդուլների հանձնաժողով  /նախագահ` Գևորգյան  Հ./
  3. Ընդհանուր և իրավագիտական առարկաների և մոդուլների հանձնաժողով /նախագահ` Սիմոնյան Լ./
  4. Արհեստագործական  առարկաների  և  մոդուլների  հանձնաժողով  /նախագահՀակոբյան  Ս./: