Հայ

Առարկայական  հանձնաժողովներ

 

            Քոլեջի ուսումնամեթոդական աշխատանքներում մեծապես կարևորվում են առարկայական հանձնաժողովների աշխատանքներիը, որոնց գործունեության շրջանակներն ընդգրկում են  մոդուլային ուսուցման պահանջների ապահովումը, ծրագրերի և օրացուցուցային-թեմատին պլանների կազմումը, փոխադարձ դասալսումների կազմակերպումը, հաջողված փորձի փոխանակումը, ծրագրերում անհրաժեշտ փոփոխումների կատարումը, մեթոդական աշխատանքների կազմակերպումը, ուսումնական գործընթացի որակի ապահովմանն ուղղված քայլերի կազմակերպումը և այլն: Նշված խնդիրները համակարգվում են հետևյալ առարկայական  հանձնաժողովներում.

  1. Հայոց և օտար լեզուների հանձնաժողով   /  նախագահ`Միքայելյան Ա./
  2. Տեխնիկական առարկաների և մոդուլների հանձնաժողով  / նախագահ` Հակոբյան  Ա./
  3. Ֆինանսատնտեսագիտական առարկաների և մոդուլների հանձնաժողով  /նախագահ` Գևորգյան  Հ./
  4. Ընդհանուր և իրավագիտական առարկաների և մոդուլների հանձնաժողով /նախագահ` Սիմոնյան Լ./
  5. Արհեստագործական  առարկաների  և  մոդուլների  հանձնաժողով  /նախագահ`Հակոբյան  Ս./