Հայ

Կանոնակարգեր, աշխատակարգեր և ընթացակարգեր

Հղումների ցանկը

Բեռնել

Արտաքին շահակիցների ընթացակարգ
Արտաքին կապերի և միջազգայնացման հայեցակարգ
Կուրսղեկական աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգ
Քոլեջի ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների գնահատման, նրանց խրախուսման կամ պատասխանատվության ենթարկելու կարգ
Ուսանողների գիտելիքների գնահատման, հսկման և բողոքարկման համակարգի ընթացակարգ
Ուսումնական կաբինետի կանոնակարգ
Ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ
Փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգ և մեխանիզմներ
Ներքին շահակիցներ ընթացակարգ
Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ
Հեռավար (առցանց) ուսուցման իրականացման կանոնները և վերահսկման մեխանիզմը
Դաստիարակչական խորհրդի կանոնակարգ
Աշխատակիցների փոխարինելիության կարգ
Դիմորդների ընդունելության ընթացակարգ
Ուսումնական մասի կանոնակարգ
Հաշվապահության կանոնակարգ
Գրադարանի կանոնակարգ
Արխիվավարման կանոնակարգ
Ամբիոնի կանոնակարգ
Տնօրինական խորհրդի կանոնակարգ
← Նախորդը 1  2  3  Հաջորդը →