Հայ

Կանոնակարգեր, աշխատակարգեր և ընթացակարգեր

Հղումների ցանկը

Բեռնել

Որակի ապահովման ենթակառուցվածքի կանոնակարգ
Դիմորդների ընդունելության ընթացակարգ
Լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառ․ իրականացման քաղաքականություն
Լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառ․ իրականացման ընթացակարգ
Ուսումնական կաբինետի կանոնակարգ
Տնօրինական խորհրդի կանոնակարգ
Ֆին. միջոց. համ. հաստատ. գործ. պլան. կառավ. և մշտադիտ. քաղաքականություն
Երիտասարդ աշխատակազմի հետազոտական գործ. խրախուս. քաղաք. և ընթաց.
Որակի ապահովման ընթացակարգ
Ոսանողներին հետազոտ. աշխ. ներգրավ. քաղաքականություն
Հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վավերացման մեխանիզմները
Հետազոտական գործ․ և ուս․ գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմները, քաղաքականությունը
Շահակիցների կարիքի գնահատման կարգ
Ներքին և արտաքին շահ. ներգրավ. քաղաք. ընթացակարգ
Դասավանդման նյութերի և ռես․ քաղաք․ և ընթացակարգ
Հասարակության հետ հետադարձ կապի ընթացակարգ
Գրադարանի կանոնակարգ
Անվտանգ միջավայրի ապահ․ կանոններ
Հաշվապահության կանոնակարգ
ՎՁՏՊՔ-ի ներքին կարգապահական կանոնները