Հայ

гëï³ïí³Í ¿ ïÝûñÇÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç

2007Ã. û·áëïáëÇ 28-ÇÝ Ï³Û³ó³Í

ÝÇëïáõÙ

 

βÜàÜܺð

1.     γñ·³å³Ñ³Ï³Ý ѳñó»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí /¹³ë³ËáëÝ»ñ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñ/:

2.     ÎáÕÙݳÏÇ ³ÝÓ³Ýó ÙáõïùÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ /ѳïáõÏ/ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ:

3.     ¸³ë»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇÝ ¹áõñë Ññ³íÇñ»É /³ÝÓÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñáí:

4.     àõë³ÝáÕÝ»ñÇ µ³ó³Ï³áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ѳñ·»ÉÇ, ÙdzÛÝ µÅßÏÇ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ:

5.     30 ų٠³Ýѳñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ áõë³ÝáÕÇÝ ½·áõß³óíáõÙ ¿, 50 ų٠µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛï³ñ³ñíáõÙ, ÇëÏ 70 ų٠³Ýѳñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áõë³ÝáÕÁ Ñ»é³óíáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÇó:

6.     àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ï³ñÏ»ïáõÙÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ½áñ³ÏáãÇ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý /»ñϳñ³ï¨ µáõÅáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ/ ¹»åùáõÙ:

7.     àõëÙ³Ý í³ñÓÁ ųٳݳÏÇÝ ãÙáõÍ³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ñ»é³óíáõÙ »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÇó:

8.     àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý, ÇÝùݳϳ٠ѻé³Ý³Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ ÙáõÍí³Í áõëÙ³Ý í³ñÓÁ ãÇ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ:

9.     11.70 ų٠³Ýѳñ·»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ½ñÏíáõÙ »Ý ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÝÓÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó:

10.   øÝݳßñç³ÝáõÙ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ãѳÝÓÝ³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÝÓÝ»Éáõ µ³ó ¹éÝ»ñÇ ûñ»ñÇÝ Ï³Ù ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñí³Í ųÙÏ»ïÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ /1-ÇÝ ÏÇë³Ù۳Ϡ -  ÙÇÝ㨠   20-Á ÷»ïñí³ñÇ, 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇÝ㨠ë»åï»Ùµ»ñÇ 15-Á/:

11.   àõÕ»·ñ»ñ` 1 ³é³ñϳÛÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñíáõÙ ¿ áã ³í»ÉÇ ù³Ý 3 ³Ý·³Ù: /II ³Ý·³Ù ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ѳÝÓÝ»É Ñ³ÝÓݳÅáÕáíáí,  III ³Ý·³Ù` ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó` ïÝûñ»ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ/:

12.   ÎÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ññ³íÇñí»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ:

13.   ä»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ññ³íÇñí»É ·áñͳïáõÝ»ñ, ï»Õ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÍÝáÕÝ»ñ, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ:

14.   àõë³ÝáÕÝ»ñÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ Çñ»Ýó ѳïϳóí³Í ·áõÛùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÷ã³óñ³Í ·áõÛùÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ÙÇçáóáí:

15.   àõë³ÝáÕÝ»ñÁ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ, ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ û·ïíáõÙ »Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇó ѳí³ë³ñ³å»ë:

16.   ¸³ë³ËáëÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý û·ïí»É ÙÇÙÛ³Ýó ¹³ë³Å³Ù»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó, å³ÛÙ³Ýáí` ³ÝÙÇç³å»ë µ³ó ÃáÕÝí³Í ¹³ë³Å³Ù»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáõ ãå³ñ³åí³Í ³é³ñϳÛÇ ¹³ë³Å³Ù»ñáí /áã ³í»ÉÇ  ù³Ý 3 ûñ/:

17.   àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ëáñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠ѳëï³ïí³Í ·ñ³ýÇÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ` µáÉáñ ³é³ñϳݻñÇó:

18.   Üáñ ÁݹáõÝí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý §Ødzó»ù Ù»ñ ³ÏódzÛÇݦ ¨ 1-³Ï³Ý ·Çñù »Ý ÝíÇñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³ÝÁ:

19.   øáÉ»çáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ û·ïíáõÙ »Ý ϳñ׳ųÙÏ»ï áõëáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇó, ݳ˳ï»ëí³Í ½»Õãí³Í í³ñÓ³í׳ñÝ»ñáí: 

20.   àõë³ÝáÕÝ»ñÁ Áëï ݳ˳ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÇÝùݳ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñÇÝ:

21.   ¸³ë³Å³Ù»ñÁ ÓÙ»é³ÛÇÝ ßñç³Ýáõ٠ϳñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É Ùdzíáñí³Í ϳñ·áí` 75 ñáå» ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: