Հայ

àôêàôØܲβܠ вêî²îàôÂÚ²Ü

îÝûñ»ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

 

³. ²é³Ýó Édz½áñ³·ñÇ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë

·         øáÉ»çÇ ³ÝáõÝÇó, Ý»ñ³Ï³Û³óÝáõÙ ¿ Ýñ³ ߳ѻñÁ ¨ ÏÝùáõÙ ·áñͳñùÝ»ñ.

 

 µ. ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÑÇÙݳ¹ñÇ ¨ ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí áõ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ïÝûñÇÝáõÙ ¿

øáÉ»çÇ ·áõÛùÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ üÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ.

 

·. ï³ÉÇë ¿

  • øáÉ»çÇ ³ÝáõÝÇó ѳݹ»ë ·³Éáõ Édz½áñ³·ñ»ñ
  • ³Û¹ ÃíáõÙ` í»ñ³Édz½áñÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí Édz½áñ³·ñ»ñ.

 

¹. ³ß˳ï³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïáõÙ ¿

  • øáÉ»çÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éáõÙ ¿ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
  • Ý߳ݳÏáõÙ ¾ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñ.

 

». µ³ÝÏ»ñáõÙ µ³óáõÙ ¿

  • ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ³Û¹ ÃíáõÙ` ï³ñ³¹ñ³Ù³ÛÇÝ.

 

½. Ï³ï³ñáõÙ ¿

  • ³ß˳ï³ÝùÇ µ³ßËáõÙ Çñ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÙÇç¨.

 

¿. ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿

øáÉ»çÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ.

 

Á. ûñ»Ýùáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñÓ³ÏáõÙ ¿

  • Ññ³Ù³ÝÝ»ñ, Ññ³Ñ³Ý·»ñ,
  • ï³ÉÇë å³ñï³¹Çñ ϳï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ óáõóáõÙÝ»ñ, í»ñ³ÑëÏáõÙ ¹ñ³Ýó ϳï³ñáõÙÁ.

 

Ã. ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ

Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

 

Å. í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ

·         áõëáõóÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý áñ³ÏÇ,Ýñ³Ýó í³ñùÇ, ¹³ëdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ýϳïٳٵ.

 

ų. ³å³ÑáíáõÙ ¿

  • Ý»ñùÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇ, ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ,
  • ³ß˳ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ.

 

ŵ.  ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ï³ñ»Ï³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ.

 

Å·. Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿

ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ãѳϳëáÕ ¨ øáÉ»çÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ãí»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ