Հայ


îÜúðºÜÆ  àôêàôØÜ²Î²Ü ²Þʲî²ÜøܺðÆ ¶Ìàì îºÔ²Î²ÈÆ 

¶àðÌàôܺàôÂÚàôÜÀ

 

гëï³ïáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ·Íáí ï»Õ³Ï³ÉÁ.

 

³. ä³ï³ë˳ݳïáõ ¿

 • ѳë³ï³ïáõÃÛáõÝáõÙ áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
 • ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý áñ³ÏÇ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³ñ

µ. ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ

 • áõëáõÙݳ - ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ÁÝóóùÇ
 • áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý ¨ í³ñùÇ Ýϳïٳٵ
 • ϳÝáݳϳñ·áõÙ áõ³ÝáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ

·. Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿

 • Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù
 • ϳ½ÙáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³óáõó³Ï, áõëáõóÙ³Ý åñáó»ëÇ ·ñ³ýÇÏ (ųٳݳϳóáõÛó), áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ:
 •  ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ¨ ³í³ñï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, Ïáõñë³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ¨ ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ,:

Àëï Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ×ßïáõÙ åñ³ÏïÇϳÛÇ ³ÝóϳóÙ³Ý ï»Õ»ñÇ (å³Ûٳݳ·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý) ųٳݳϳóáõÛóÁ, ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, í»ñ³¹³ë ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·Íáí) ųٳݳϳóáõÛóÁ, ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ Ïáõñë»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý ³Ù÷á÷Ý»ñÁ:
 

¹. Ô»Ï³í³ñáõÙ ¿

 • ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁ
 • ÁݹѳÝñ³óÝáõÙ ¨ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ É³í³·áõÛÝ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ¹ñ³Ï³Ý ÷áñÓÁ
 • ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý, ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ýáñ³·áõÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ