Հայ

àôêàôØܲβܠ вêî²îàôÂڲܠ îÜúðºÜÆ

¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ·Íáí ï»Õ³Ï³ÉÁ`

 

³. ջϳí³ñáõÙ ¿

¹³ëdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ·Íáí ËáñÑáõñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.

 

µ. ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ  í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.

 

·. Ñ»ï¨áõÙ ¿

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ (ûñûñÇ, ³Ùë³·ñ»ñÇ), å³ïÇ Ã»ñûñÇ, ëï»Õͳ·áñͳϳÝ, ÇÝùݳ·áñÍ ËÙµ³ÏÝ»ñÇ ÇÝùݳ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ.

 

¹. ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ջϳí³ñáõÙ ¿

  • áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³ñï³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ï³ùÝ»ñÁ
  • ¹³ëÕ»ÏÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.
  • áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ï³ñíáÕ ·³Õ³÷³ñ³ - ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ, ýǽÇϳϳÝ

 

». ³å³ÑáíáõÙ ¿

ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ ë»ñï ϳåÝ áõ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ.

 

½. ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿

  • áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ý·ÇëïÝ áõ ųٳÝóÁ
  • ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éݳñÏáõÙ ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ѳٳñ.
  • ÙÇçÏáõñë³ÛÇÝ, ùáÉ»ç³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ.

 

¿. ջϳí³ñáõÙ ¿

ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáÕ ³ß˳ïùÝ»ñÁ.

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ï³ñ· áõ ϳÝáÝÁ,

 

Á. Ñ»ï¨áõÙ ¿

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇÝ