Հայ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ   ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ   ՏՆՕՐԵՆԻ

տնտեսական աշխատանքի գծով տեղակալը.
 
ա. Պատասխանատու է
 
գ         հաստատության շենքի և գույքի պահպանման
գ         ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովման
գ         հաստատության սանիտարահիգենիկ ու բարեկարգ վիճակի
գ         հաստատության ուսումնական արդյունքներին` լսարանների ժամանակին նախապատրաստման,
գ         հակահրդեհիային պաշտպանության և սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման համար.
 
 
 
բ. Միջոցներ է ձեռնարկում
 
գ         հաստատության ուսումնանյութական բազան հարստացնելու
գ         ամրապնդելու գործում.