Հայ

àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚ²Ü

ÎáõñëÕ»ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

 

³. ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ¿ ϳï³ñáõÙ

Çñ ÏáõñëÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, ѳٳ·áñͳÏó»Éáí ÙÛáõë ջϳí³ñÝ»ñÇ Ñ»ï.

 

µ.  ³å³ÑáíáõÙ ¿

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ÙdzëÝáõÃÛ³ÝÁ.

 

·. ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ.

 

¹. Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿

  • ÏáõñëÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñͳí³ñáõÃÛáõÝÁ
  • ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý, ѳ׳ËáõÙÝ»ñÇ ¨ í³ñùÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.

 

». ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿

  • áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõ ýǽÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÙÝÁ Ýå³ëïáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ÙñóáõÛÃÝ»ñ
  • Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¿ùëÏáõñëdzݻñ
  • ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
  • Ñ»ï¨áõÙ ïݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áõëÙ³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇÝ
  • áõëÙ³Ý ¨ ѳݷëïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ.

 

½. ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ

í³ñùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ëëïáñ»Ý ˳Ëï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ.

 

¿. ³ñ·»ÉáõÙ ¿

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ÛÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý áõë³ÝáÕÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý· å³ñáõÝ³Ï»É Ï³Ù Ë³Ã³ñ»É áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ