Հայ


Կ Ա Յ Ո Ւ Ն   Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն,   Հ Ո Ւ Ս Ա Լ Ի   Ա Պ Ա Գ Ա             
Հ Հ  Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ե Վ  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 

Վ Ա Յ Ո Ց  Ձ Ո Ր Ի  Տ Ա Ր Ա Ծ Ա Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Յ Ի Ն  Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ք Ո Լ Ե Ջ Ո Ւ Մ  

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ա Ն Վ Ո Ղ   Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի   Ց Ա Ն Կ ԸПохожее изображениеՄիջին մասնագիտական կրթություն


հ/հ      
ԴասիչըՄասնագիտության անվանումըԿրթության հիմքըՈւսման տևողությունը
10411«Հաշվապահական հաշվառում»միջնակարգ ընդհանուր

հիմնական 
ընդհանուր

 տարի


3 տարի
21015«Զբոսաշրջություն»
միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական 
ընդհանուր

 տարի


3 տարի
30421«Իրավագիտություն»միջնակարգ ընդհանուր

տարի
40721«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում»
միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական 
ընդհանուր

տարի


4  տարի
50613«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական 
ընդհանուր

 տարի


4  տարի
60603«Ֆինանսներ» /հեռակա ուսուցմամբ
միջնակարգ ընդհանուր 


 տարի


Նախնական/արհեստագործական կրթություն

հ/հԴասիչը Մասնագիտության անվանումը Կրթության հիմքը Ուսման տևողությունը
10721    «Գինեգործություն»

հիմնական 
ընդհանուր

3 տարի
20214«Փայտագործություն»
հիմնական
ընդհանուր

3 տարի
31013«Խոհարարական գործ»
հիմնական
ընդհանուր

միջնակարգ 
ընդհանուր

3 տարի


1 տարի


                           
               Կ Ա Ր Ճ Ա Ժ Ա Մ Կ Ե Տ   Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Մ Ա Ն   Ծ Ր Ա Գ Ր Ե Ր                                                      
1. Վարսավիրական արվեստ                                                   
2. Վարորդական  դասընթացներ                                                        
3. Համակարգչային օպերատորություն
4. Համակարգիչների շահագործում
5. Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
6. Բարմեն
7. Մատնահարդարում
8. Խոհարարություն
9. Ատաղձագործություն, մանրահատակագործություն
10 Սանտեխնիկ
11. Շինհարդարման աշխատանքների իրականացում: