Հայ

Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ <<Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի <<ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն>> առարկան /շաբաթական 5 ժամ/,  <<Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում>> մոդուլը /շաբաթական 6 ժամ/ պարապող դասախոսների և <<Զբոսաշրջություն>> մասնագիտության մասնագիտական մոդուլները /շաբաթական 11 ժամ/ պարապող դասախոսի թափուր աշխատատեղերի համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1.    Դիմում /Ձև 1/,

2.    կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ /դիպլոմ/,

3.    անձնագրի պատճեն,

4.    աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք,

5.    ինքնակենսագրություն /Ձև 4/,

6.    մեկ լուսանկար 3x4 չափսի,

7.    այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

8.    Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ,

9.    հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ, ամեն աշխատանքային օր` ժամը 9.00-ից մինչև 17.00-ը:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 14.00-ին, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել /0281/ 2-37-50, 2-10-37, 2-53-75 հեռախոսահամարներով: