Հայ

Հաշվետվություններ

Բեռնել

2018-2019 ուս․ տարվա արտ․ կապերի և միջազ․ ուղղութ․ կատ․ աշխ․ հաշվետվություն
2017-2018 ուս․ տարվա արտ․ կապերի և միջազ․ ուղղութ․ կատ․ աշխ․ հաշվետվություն
Տարեկան հաշվետվություն 2019-2020թթ․
Տարեկան հաշվետվություն 2018-2019թթ․
Տարեկան հաշվետվություն 2017-2018թթ․
Տարեկան հաշվետվություն 2016-2017թթ․
Տարեկան հաշվետվություն 2015-2016թթ․
ՎՁՏՊՔ-ում 2015-2020թթ․ կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն
2019-2020 ուս․ տարվա արտ․ կապերի և միջազ․ ուղղութ․ կատ․ աշխ․ հաշվետվություն
Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի հաշվետվություն