Հայ


Կ Ա Յ Ո Ւ Ն   Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն,   Հ Ո Ւ Ս Ա Լ Ի   Ա Պ Ա Գ Ա             
Հ Հ  Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ե Վ  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 

Վ Ա Յ Ո Ց  Ձ Ո Ր Ի  Տ Ա Ր Ա Ծ Ա Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Յ Ի Ն  Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ք Ո Լ Ե Ջ Ո Ւ Մ  

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ա Ն Վ Ո Ղ   Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի   Ց Ա Ն Կ ԸՄիջին մասնագիտական կրթությունհ/հ      
ԴասիչըՄասնագիտության անվանումըԿրթության հիմքըՈւսման տևողությունը
10411«Հաշվապահական հաշվառում»միջնակարգ ընդհանուր

հիմնական 
ընդհանուր

 տարի


3 տարի
21015«Զբոսաշրջություն»
միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական 
ընդհանուր

 տարի


3 տարի
30421«Իրավագիտություն»միջնակարգ ընդհանուր

տարի
40721«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում»
միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական 
ընդհանուր

տարի


4  տարի
50613«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»միջնակարգ ընդհանուր 

հիմնական 
ընդհանուր

 տարի


4  տարի
60603«Ֆինանսներ» /հեռակա ուսուցմամբ
միջնակարգ ընդհանուր 


 տարի


Նախնական/արհեստագործական կրթություն


հ/հԴասիչը Մասնագիտության անվանումը               Կրթության հիմքը Ուսման տևողությունը
10721    «Գինեգործություն»

հիմնական 
ընդհանուր

3 տարի
20214«Փայտագործություն»
հիմնական
ընդհանուր

3 տարի
31013«Խոհարարական գործ»
հիմնական
ընդհանուր

միջնակարգ 
ընդհանուր

3 տարի


1 տարի


Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն   Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ   Ծ Ր Ա Գ Ր Ե Ր
 

ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՔՈԼԵՋԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

                                                                    
       1. Կար և մոդելավորում                                                   
       2. Վարսահարդարում                                                         
       3. Սեղանի ձևավորում 
       4. Խոհարարություն                                                            
       5. Հրուշակագործություն
       6. Վարորդական  դասընթացներար
       7. Համակարգչային օպերատորություն                                          
       8. Փայտի գեղարվեստական մշակում 
       9. Քարի գեղարվեստական մշակում                           
     10. Հաշվապահական ծրագրերի ուսուցում                     
     11. Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն                    
     12․      Ժամանակակից ավտոմոբիլների  տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ախտորոշում)